განაცხადი პორტირებაზე

01

პორტირება

02

მომხმარებელი

03

ნომრები

04

თარიღი

წესები

1. პორტირებისთვის საჭიროა სრულად შეავსოთ განაცხადის ფორმა

2. პორტირება შესაძლებელია განაცხადის შევსებიდან 1 სამუშაო დღეში

3. პორტირება არ არის შესაძლებელი შაბათ კვირას

4. დასაპორტირებელი ნომერი იყოს განმცხადებლის სახელზე რეგისტრირებული

5. დასაპორტირებელ ნომერზე არ უნდა ირიცხებოდეს გასული თვის დავალიანება