ნებართვები

ელექტრონული კომუნიკაციების ქსელებითა და საშუალებებით უზრუნველყოფისა და/ან მომსახურების მიწოდების სახეები და მათი მოკლე აღწერილობა

  A.F.1 ადგილობრივი დაშვების (სადენიანი) ქსელითა და/ან (სადენიანი) ქსელის ტერმინალური საშუალებებით უზრუნველყოფა

 • ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ადგილობრივი (სააბონენტო) დაშვების ქსელის ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
 • ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ადგილობრივი (სააბონენტო) დაშვების ქსელის ტერმინალური საშუალებების ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
 • A.F.2 ადგილობრივი დაშვების (უსადენო) ქსელის შესაბამისი ელემენტებითა და საშუალებებით უზრუნველყოფა

 • რადიოსიხშირული, ადგილობრივი (სააბონენტო) დაშვების ქსელის შესაბამისი ელემენტებისა და საშუალებების ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
 • A.F.5 მაგისტრალური საკომუნიკაციო ციფრული სისტემის (უსადენო) გატარების საშუალებებით უზრუნველყოფა

 • რადიოსიხშირული მაგისტრალური არხებისა და შესაბამისი ელემენტების ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
 • A.F.7 ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელის ელემენტების გაფართოებული რესურსებით უზრუნველყოფა

 • ელექტრონული საკომუნიკაციო ანძების ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
 • ძირითადი საკომუნიკაციო ქსელების ურთიერთჩართვის გარდამქმნელი ტერმინალური აღჭურვილობის (IP TV, IP ტელეფონია) ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
 • B.F.1 ფიქსირებული საკომუნიკაციო სისტემის აბონენტების სატელეფონო ხმოვანი კავშირით მომსახურება

 • ადგილობრივი სატელეფონო (ხმოვანი) კავშირით მომსახურება
 • საერთაშორისო სატელეფონო (ხმოვანი) კავშირით მომსახურება
 • საქალაქთაშორისო სატელეფონო (ხმოვანი) კავშირით მომსახურება
 • ტექსტური შეტყობინების მომსახურება
 • B.F.2 ინტერნეტ მომსახურება

 • ოპტიკური ქსელით ინტერნეტ მომსახურება
 • WiFi
 • ბოლო მომხმარებლების ინტერნეტ ჰოსტინგის მომსახურება
 • B.F.3 მონაცემთა გადაცემა

 • მონაცემთა გადაცემა
 • B.F.4 ტელემაუწყებლობის ტრანზიტი

 • ტელემაუწყებლობის ტრანზიტი
 • რადიომაუწყებლობის ტრანზიტი
 • B.F.6 გამოძახებით აუდიო ვიზუალური მომსახურება (video on demand)

 • გამოძახებით აუდიო ვიზუალური მომსახურება (video on demand)
 • B.M.1 მოძრავი საკომუნიკაციო სისტემების აბონენტების სატელეფონო (ხმოვანი) კავშირით მომსახურება

 • ადგილობრივი და მოძრავი საკომუნიკაციო სისტემების აბონენტებთან სატელეფონო (ხმოვანი) კავშირით მომსახურება
 • მოძრავი საერთაშორისო (ხმოვანი) კავშირით მომსახურება
 • როუმინგული კავშირით მომსახურება
 • B.M.2 მოძრავი საკომუნიკაციო სისტემების აბონენტების გაფართოებული მომსახურებით უზრუნველყოფა

 • ტექსტური შეტყობინების მომსახურება
 • მულტიმედიური მომსახურება
 • ციფრული მონაცემების გადაცემის მომსახურება (GPRS და სხვა)
 • მოძრავი ინტერნეტ მომსახურება
 • მოძრავი ტრანზიტული მაუწყებლობის მომსახურება
 • სხვა მოძრავი საკომუნიკაციო მომსახურება